Vedtægter

Vedtægter for Bullerup Skyttekreds
§ 1
Foreningens navn er Bullerup Skyttekreds, stiftet den 13. juni 1898. Foreningen er
hjemmehørende i Agedrup Sogn, Odense Kommune, Region Syd Danmark.
§ 2
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og vedligeholde færdighed i
skydning, samt ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets
sundhed og trivsel gennem foreningsarbejde, der giver børn og unge under 25 år
mulighed for virksomhed og kammeratlig samvær med jævnaldrende i deres fritid.
§ 3
Foreningen er medlem af landsdelsforeningen DGI Fyn – skydning og er herigennem
tilsluttet DGI
§ 4
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig
nærværende vedtægter.
Som støttemedlemmer kan optages enhver.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelse accepteres af forældre eller værge.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan udelukke et
medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på
først kommende generalforsamling.
Medlemmerne registreres i foreningen.
§ 5
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ved avertering eller
skriftlig meddelelse til medlemmerne, indkaldes til afholdelse hvert år senest den 1.
marts med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter
samme retningslinjer som ordinær generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
Møde tale og stemmeret har alle aktive medlemmer fra det 16 år.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
Mindreårige kan repræsenteres ved forældre/værge.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til
udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de
afgivne stemmer for forslaget. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger
indføres I foreningens protokol, der skal underskrives af dirigenten og formanden.
§ 6
På den årlige generalforsamling behandles følgende som minimum:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
5. Fastsættelse af kontingent, budget og virksomhedsplan.
6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer og suppleanter.
7. Eventuelt.
Alle valg er skriftlige. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7
medlemmer.
Valgbar er alle aktive medlemmer fra det 18 år, som har en ren straffeattest og har
været medlem mindst 1 år.
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at formanden og
to medlemmer afgår i lige kalenderår, kasserer og 3 medlemmer medlemmer afgår i ulige
kalenderår.
Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, der skiftevis er på valg
hvert år.
§ 7
Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når 2 medlemmer af bestyrelsen
finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer stiller krav herom, med forslag
til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at
kravet herom er modtaget.
§ 8
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med næstformand, og evt. sekretær. Foreningen tegnes i almindelighed af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Dispositioner over foreningens formue, herunder kontant beholdning, foretages af den samlede bestyrelse, som dog kan meddele fuldmagt til bank, sparekasse og girokonto. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller to medlemmer finder det fornødent. Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 9
Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og senest 20. februar afgiver kassereren
driftsregnskabet og status til revisorernes påtegning.
§ 10
Til i samarbejde med bestyrelsen at varetage foreningens daglige skydninger kan
bestyrelsen udpege skydeledere og hjælpere.
§ 11
1. Bestyrelsen er ansvarlig for hensigtsmæssig opbevaring af geværer,
pistoler og patroner, samt at der føres nøjagtig kartotek over de våben, der beror i
kredsforeningens og dennes medlemmers varetægt. Det påhviler bestyrelsen
omgående at meddele landsdel foreningen nyvalg af formand og kasserer, samt at
udfylde og indsende de indberetninger m.v., som landsforeningen skønner
nødvendige for at kunne varetage foreningens daglige ledelse
2. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens
bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at
tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn,
ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
§ 12
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger stemmer herfor
(se indkaldelse § 6 og § 7).
2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af
landsdel foreningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne
ejendele, samt for skyttegruppens vedkommende kartoteker over
registreringspligtige våben.
3. Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue DGI skydning
Fyn, der fordeler disse midler til skytteforeninger med hjemsted i Odense
Kommune.
Således vedtaget den 7. juli 2021